Program wieloletni "Senior+" edycja 2021

Klub Senior +  w Barbarce działa w strukturze Miejsko Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Skale.

Powstanie i bieżąca działalność Klubu Senior+ w Barbarce jest finansowana w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz 2021-2025 ze środków budżetu państwa oraz środków własnych gminy Skała.

W roku 2021 całkowity koszt zadania publicznego: ”Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”  w Barbarce wynosi 93 743,00 zł. Kwota 40 050,00 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, pozostałe środki stanowią wkład własny gminy Skała.

Klub SENIOR + w Barbarce został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych i opiekuńczych środowiska osób starszych będących mieszkańcami Gminy Skała, głównie z terenu wsi Barbarka, Poręba Laskowska, Gołyszyn.

Klub dysponuje 25 miejscami i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14:00 do 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Siedziba Klubu SENIOR + w Barbarce znajduje się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Barbarka 16, 32-046 Minoga, lokal wyodrębniony na Klub SENIOR+ zajmuje sale główną wraz z częścią szatniową, sale nr 2, korytarz, kuchnie oraz toaletą.

 

 

Opiekę nad funkcjonowaniem Klubu Seniora sprawuje pracownik socjalny.

Klubu SENIOR + w Barbarce przeznaczony jest dla seniorów - osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, bez względu na płeć, zarówno kobiet jak i mężczyzn, bez względu na wykształcenie, pełnosprawnych i niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Skała, głównie z terenu wsi Barbarka, jak również Poręba Laskowska i Gołyszyn.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu SENIOR + w Barbarce jest dobrowolne i bezpłatne.

Celem działalności Klubu SENIOR + w Barbarce jest:

 • wspieranie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania;
 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych;
 • pomoc w utrzymywaniu kondycji psychofizycznej;
 • aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia;
 • pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności  organizacji czasu wolnego;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich;
 • wspieranie rodzin osób starszych w opiece nad nimi;
 • poprawa jakości życia seniorów;
 • integracja społeczna środowiska seniorów;
 • zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej.

Zadaniem Klubu SENIOR + w Barbarce jest organizowanie uczestnikom klubu zajęć, atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, stwarzając bezpieczną i przyjazną przestrzeń poprzez:

 • organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z różnych dziedzin: kultury, sztuki, służby zdrowia, policji, i innymi;
 • organizowanie wycieczek i wyjazdów;
 • organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji;
 • organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych;
 • organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje;
 • organizowanie zajęć ruchowych i rozwijających pamięć;
 • organizowanie spotkań kulturalnych, seansów filmowych, wystaw, spektakli;
 • Inne działania w zależności od potrzeb.

W Klubie SENIOR + uczestnicy mają możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.

Warunkiem członkostwa w Klubie SENIOR + w Barbarce jest złożenie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych oraz pozytywna weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną.

Burmistrz Gminy Skała serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach w Klubie SENIOR + w Barbarce.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 oraz środków Gminy Skała.

 

ZAŁĄCZNIKI