FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Przyznanie prawa do świadczenia uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego określonego jako miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający 900,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • osobie uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja w okresie ostatnich 2 miesięcy jest bezskuteczna;
  • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo;

ponadto przysługują:

  • obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia  z funduszu alimentacyjnego.
  • cudzoziemcom  przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z Funduszu alimentacyjnego jeżeli: wynika to z wiążących Polskę umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym
  • posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami określonymi w Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach.

 

Fundusz alimentacyjny nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej; zawarła związek małżeński. Pełnoletnie osoby uprawnione same wnioskują o  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca, w którym został złożony wniosek  przez osobę  uprawnioną lub jej przedstawiciela ustawowego. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres świadczeniowy, tj. od 1 października do 30 września następnego roku.