Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł za osobę dziennie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy:
- przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
- posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na okres dłuższy niż 120 dni może zostać przyznane za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia następującym obywatelom Ukrainy:
- Osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
- Osobom posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje za ww. osoby niepełnosprawne, za osoby sprawujące nad nimi opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.
• Osobom, które ukończyły 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni).
• Kobietom w ciąży.
• Osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia.
• Osobom samotnie sprawującym na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci.
Świadczenie przysługuje za ww. osoby oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.
• Małoletnim, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnim, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej.
Świadczenie przysługuje za małoletnich, za opiekunów tymczasowych oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Ważne!
Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej można składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale ul. Szkolna 4, 32-043 Skała.
Wnioski można, także składać elektronicznie, za pośrednictwem Platformy e-PUAP.

Świadczenie pieniężne przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
Przyznanie lub wypłata świadczenia pieniężnego może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

 

Każdemu podmiotowi (w szczególności osobom fizycznym), który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym, przysługuje z tego tytułu świadczenie pieniężne. Świadczenie przyznawane jest w wysokości 40,00 zł na osobę dziennie na okres nie dłuższy niż 120 dni. Przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 r.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz numer PESEL Karty osoby przyjętej do zakwaterowania, wypełniane są dla każdej osoby osobno;
 5. Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

ZAŁĄCZNIKI

 • wniosek
  Utworzono: 10.05.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych