Program "Wspieraj seniora"na 2021 r.

Kwota dofinansowania:        zł

Program realizowany w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. z możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące z uwagi na utrzymujący się stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel programu: zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, oraz środków higieny osobistej.

Program jest realizowany w formie:

  • usługi wsparcia polegającej na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla seniorów, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domy,

Adresaci programu:

seniorzy, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19,
osoby poniżej 70 roku życia, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Realizacja usługi wsparcia w ramach programu nie przysługuje osobie, która ma przyznane decyzją administracyjną usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.