CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, że zgodnie z art. 21. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wyznaczył osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale osobą pełniącą ww. funkcję sprawować będzie: 

  • Pani Maria Magielska 

Kontakt: m.magielska@skala.pl, tel. 012 445-95-79

 

Zgodnie z art. 22 ww. ustawy do zadań wyznaczonego pracownika należeć będzie:

  • zapewnienie zarządzania incydentem w podmiocie; 
  • zgłaszanie incydentów w podmiocie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia, do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV; 
  • zapewnienie obsługi incydentu w podmiocie i incydentu krytycznego we współpracy z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe; 
  • zapewnienie osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na stronie internetowej.