Klub „SENIOR+” w Barbarce

Jesień życia nie musi być czasem smutnym, nudnym, czy upływającym w samotności. W każdym wieku i na każdym etapie życia potrzebujemy pasji, aktywności, kontaktu z otwartymi i życzliwymi ludźmi, jednym słowem powodu dla którego warto żyć.

Taki cel przyświecał powstaniu Klub SENIOR + w Barbarce, który został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych i opiekuńczych środowiska osób starszych będących mieszkańcami Gminy Skała.

Klub SENIOR + w Barbarce powstał dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Klub działa w strukturze Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.  Ze względu na epidemię Covid-19 i panujące obostrzenia zaczynamy zajęcia w formie online.

Powstanie i otwarcie Klubu Senior + zwiększy aktywne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym oraz umożliwi wsparcie w tym zakresie poprzez korzystanie z szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej, kulinarnej i sportowo-rekreacyjnej. 

Siedziba Klubu SENIOR + w Barbarce znajduje się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Barbarka 16, 32-046 Minoga, lokal wyodrębniony na Klub SENIOR+ zajmuje sale główną wraz z częścią szatniową, sale nr 2, korytarz, kuchnie oraz toaletą.

Klub dysponuje 25 miejscami i będzie czynny od poniedziałku do piątku w wymiarze 6 godzin, w godzinach od 14:00 do 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Na chwilę obecna jest już 15 zrekrutowanych osób, pozostaje jeszcze 10 wolnych miejsc. Harmonogram zajęć będzie dostępny na stronie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale w zakładce Klub senior + w Barbarce.

Głównym zadaniem Klubu Senior + jest aktywizacja społeczna, integracja oraz organizacja zajęć, umożliwiających uczestnikom aktywne spędzanie czasu wolnego, w tym zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Podstawowy zakres usług realizowanych w Klubie obejmował będzie w szczególności: zajęcia edukacyjne, kulturalne, rozwijające zainteresowania, zdolności i pasje (m.in. warsztaty artystyczne, teatralne, wokalne, taneczne, itp.), spotkania tematyczne, jak również działania prozdrowotne, a także promujące i rozwijające wolontariat osób starszych i na rzecz osób starszych, rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.

Dzięki tym działaniom seniorzy będą zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiegnie procesom ich marginalizacji.

Seniorzy będą mieć możliwość podtrzymywania więzi rodzinnych oraz sąsiedzkich, co z kolei zapobiegnie odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej mieszkańców. Aktywność gwarantuje seniorom kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą.

A społeczność lokalna naszej gminy zyska grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.