KARTA DUŻEJ RODZINY

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952). W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

 1. Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w urzędzie miasta/gminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w urzędzie miasta/gminy, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Możesz zrezygnować z wnioskowania o Kartę tradycyjną i korzystać wyłącznie z formy elektronicznej. Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie podlegać opłacie.
 2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel z Google Play lub App Store bądź jej aktualizacja do najnowszej wersji.
 3. Uruchom aplikację mObywatel.
 4. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).
 5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
 6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
 7. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
  • Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
  • Nie: przejdź do kolejnego punktu.
 8. Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.

Wysokość opłaty za wydanie dublikatu Karty Dużej Rodzinny wynosi od 9 czerwca 2021 r. 10 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie tradyzyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi 10 zł.

Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.  

Komu przysługuje KDR?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

·  w wieku do 18. roku życia,

·  w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

·  bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Karta wydawana jest także dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:

·  szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

· szkole wyższej – do dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Gdzie można pobrać wniosek?

Wnioski wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Skale www.skala.naszops.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny lub w siedzibie Ośrodka. Można je również pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale pod adresem ul. Szkolna 4, 32-043 Skała w godzinach urzędowania Ośrodka. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. (12) 445-95-79

Karta Dużej Rodziny uprawnia jej posiadacza m.in. do: zniżek na przejazdy kolejowe, ulgi opłaty paszportowej, bezpłatnych wstępów do parków narodowych oraz zniżek w instytucjach państwowych i prywatnych. Dodatkowe informacje oraz lista partnerów programu Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Ubiegając się o Kartę Dużej Rodziny, warto wnioskować od razu o obie formy tej Karty – tradycyjną (plastikową) oraz elektroniczną bowiem koszt domówienia dodatkowej formy karty to 9,21 zł. W przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty można wnioskować o wydawanie jej duplikatu. Koszt wydania duplikatu to 9,40 zł

ZAŁĄCZNIKI