DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ POMOCY SPOŁECZNEJ ROK 2021

 

Gmina Skała złożyła do Wojewody Małopolskiego wniosek na dofinansowanie utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale w roku 2021.

Pozyskano na powyższy cel 38 920,00 zł. W związku z powyższym tutejszy Ośrodek przystąpił do realizacji zadań  i m.in. uruchomiono dyżury specjalistów.  Ponadto niniejsze dofinansowanie umożliwi rozwój pomocy społecznej i podniesienie jakości działalności  Ośrodka poprzez  zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych. Jednocześnie w ramach pozyskanych środków zostaną zrealizowane dwa projekty socjalne : Rodzina bliżej siebie, oraz Zdrowy i Aktywny Senior”. 

Głównym celem realizacji projektu „Zdrowy i Aktywny Senior” jest wydłużenie samodzielności życiowej 25 seniorów oraz podniesienie jakości ich życia poprzez zwiększenie świadomości  i wiedzy  na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia poprzez:

- organizacje czasu wolnego

- dbanie o udział osób starszych w kulturze

- aktywizacje społeczną tj. integrację Seniorów

- dbanie o zdrowie i sprawny umysł Seniorów

- rozwijanie nowych zainteresowań

- naukę aktywnego spędzania czasu

- pokonywanie własnych barier i słabości

- zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności

- podniesienie poczucia bezpieczeństwa

- pogłębienie wiedzy na temat dbania o siebie

- pogłębienie wiedzy na temat aktywnego i zdrowego stylu życia

 

Głównym celem realizacji projektu "Rodzina bliżej siebie" jest poprawa więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi w 10 rodzinach objętych wsparciem na terenie Gminy Skała poprzez:

- integracja rodziny,

- kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich

- redukowanie napięć emocjonalnych oraz wyrażanie emocji i przeżyć,

- rozwijanie kompetencji społecznych wśród dzieci i rodziców,

- kształtowanie podstawowych umiejętności radzenia sobie dzieci w trudnych  sytuacjach,

- poszerzenie integracji grupowej dzieci i rodziców ze społecznością,

- wzmocnienie poczucia własnej wartości,

- motywowanie do poprawy sytuacji życiowej i kondycji rodziny,

- budowanie więzi rodzic -dziecko.