Gmina Skała szansą dla wszystkich

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

NAZWA PROJEKTU: „Gmina Skała szansą dla wszystkich”

OKRES RELIACJI: 01.07.2018 – 30.06.2021

REALIZATOR PROJEKTU: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale.

 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w okresie 36 miesięcy tj. od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku.

Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy.

 

Wybór Grupy Docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2017 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów MGOPS Skała oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie gminy Borzęcin.

Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier
i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,

Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych usług
z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu,

Realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz klientów MGOPS Skała,

Realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami
w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 981 442,37 zł.

 

WARTOŚĆ DOFINSNSOWANIA: 834 223,46 zł.

 

WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 147 218,91 zł.

 

 

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku realizacji projektu przy założeniu iż w pierwszych 3 miesiącach każdego roku zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu, spośród których zostaną wybrane 22 osoby zgodnie z kryteriami i punktacją określoną poniżej. W roku 2018 planujemy rekrutację co najmniej 22, w roku 2019 I kwartał - co najmniej kolejne 22 osoby, w I kwartale 2020 roku – przewidujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 66 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, tel.:  12 3891437