ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500,00 zł

Świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do końca trwania okresu zasiłkowego. Aktualnie trwający okres zasiłkowy kończy się 31 maja 2021 roku. To oznacza, że wszystkie osoby otrzymujące niniejsze świadczenie, aby pobierać "500+" od 1 czerwca 2021 roku muszą ponownie złożyć wnioski.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy można składać:

  • od 1 lutego 2021 r. elektronicznie  za pomocą: platformy Emp@tia (empatia.mrips.gov.pl), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), systemów bankowych, platformy Epuap (wymagany jest wówczas profil zaufany lub podpis elektroniczny)
  • od dnia 1 kwietnia 2021 rw formie papierowej w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

 

ŚWIADCZENIE  WYCHOWAWCZE 500 +

 

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lutego 2021 r.

Od 1 kwietnia 2021 r.

Obecnie świadczenie wychowawcze przyznane jest do 31 maja 2021 r. 

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

  • od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 r.
  • od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021r.
  • od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 r.

Ważne :

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (np. rozwód, wyjazd rodziny bądź członka rodziny do pracy za granicą, zmiana miejsca zamieszkania rodziny, umieszczenie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie) osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym jednostki wypłacającej "500+".

Co w przypadku jeżeli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami RP?

W przypadku jeżeli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami RP, wnioskodawca podaje dodatkowe informacje dotyczące: daty wyjazdu z kraju, adresu zamieszkania oraz nazwy i adresu pracodawcy rodzica przebywającego poza granicami RP.

Na podstawie powyższych danych, Wojewoda Małopolski ustala czy zachodzi koordynacja systemu zabezpieczeń społecznych  i podejmuje decyzję, czy prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje, czy też nie.

 

 

UWAGA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia 500+, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, ul. Szkolna 4 w godzinach pracy Ośrodka.

ZAŁĄCZNIKI