Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Skała do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Usługi asystenckie w ramach programu skierowane są do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub   długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, 

Pierwszeństwo korzystania z usług mają osoby:

 1. wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, które potrzebują szerokiego zakresu usług asystenta);
 2. które wcześniej nie korzystały z tego typu wsparcia.

Usługi asystenckie obejmują pomoc Asystenta w dziedzinach: w przemieszczaniu się, komunikowaniu, w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról społecznych.

Zakres usług podstawowych obejmuje:

 1. wyjścia, powroty oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 2. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 3. załatwianiu spraw urzędowych,
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi),
 7. pomoc w domu polegająca na: pisaniu pism, listów, w tym komputerowo; w zadaniach sprawiających dużą trudność odbiorcy usług przy aktywnym jego udziale w wykonywanej czynności; czytaniu prasy, książek, korespondencji; w korzystaniu z technologii (np. pomoc w wykonywaniu połączeń telefonicznych, korzystaniu z komputera); w towarzyszeniu w aktywnym spędzaniu wolnego czasu (np. gry planszowe, rozwijanie pasji i zainteresowań odbiorcy usług).

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi świadczone przez Asystenta w ramach programu.

Gmina Skała przewiduje objęcie wsparciem asystenta osobistego 5 osób. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale  ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, na Dzienniku Podawczym, w godz.  pracy MGOPS  lub wysłać pocztą tradycyjną

w terminie do 31 maja 2021 r.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są również w  siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale  ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, w pokoju nr 5.

Prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 12 445-95-79)  w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

UWAGA!

× Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Dodatkowe informacje:  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawn ej-edycja-2021

 

ZAŁĄCZNIKI