Zaproszenie do składania wniosków oprzyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej do dnia 20 stycznia 2023 roku.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale informuje, że Gmina Skała przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2)    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a)    o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1)    wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2)    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3)    załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4)    korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5)    zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Wzór karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu stanowi załącznik nr 8  do Programu.
Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż :
1)    840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
2)    720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3)    480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
4)    360 godzin rocznie dla:
a)    osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program trwa od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, do dnia 20 stycznia 2023 roku.

(Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.)

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała  lub
  • skany dokumentów wysłać na adres mailowy Ośrodka: mgops@skala.pl,

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale –  pokój nr 3, tel: 12 445-95-79 wew. 4