DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZADANIE ” ASYSTENT RODZINY NA ROK 2022”

PROGRAM „ASYSTENT RODZINY NA ROK 2022”

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

ZADANIE ” ASYSTENT RODZINY NA ROK 2022”

DOFINANSOWANIE: 3 000,00 zł

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 447 z późn.zm.), w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020r. poz. 1329).

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022” pracował na stanowisku asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu udzielając wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawał w gotowości do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Program jest dostępny na stronie internetowej MRPiPS w zakładce:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-na-rok-2022