NABÓR NA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021″

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

 1. posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie oraz co najmniej półroczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań,
 6. umiejętność pracy z klientem,
 7. wysoka kultura osobista.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA WW. STANOWISKO :

 1. Usługi asystenta w szczególności mają polegać na pomocy w zakresie:
 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 3. załatwianiu spraw urzędowych,
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5.  korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny.

Udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnej (co najmniej 6-miesięczne) np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

 

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale
32-043 Skała, ul. Szkolna 4,
Centrala: Tel: 12/ 445-95-79
email mgops@skala.pl

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zakłada się zatrudnienie 2 asystentów. Praca asystentów będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia na czas określony.