PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Aktualności

Program osłonowy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Utworzono: 24.01.2022

Program osłonowy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Skała na podstawie przyjętego programu osłonowego w zakresie dożywiana „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz.1007)

Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.


W ramach programu Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale udziela wsparcia w formie gorącego posiłku bądź świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności).

Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Miasta i Gminy Skała spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe.

Świadczenie pieniężne finansowane jest do 80% ze środków z budżetu państwa, 20% stanowią natomiast środki gminne.

Gorący posiłek w szkole w kwocie 11,00 zł finansowany jest w sposób następujący:

  • kwota 9,00 zł – 80 % finansowane jest ze środków z budżetu państwa, pozostała zaś kwota finansowana jest ze środków własnych gminy.
  • kwota 2,00 zł finansowana jest ze środków własnych gminy.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164,00 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 900,00 zł


Przyznanie pomocy w formie jednego gorącego posiłku dziennie bądź świadczenia pieniężnego następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.

Rada Miejska w Skale w tym zakresie przyjęła stosowne uchwały:

  1. Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na terenie Gminy Skała na lata 2019 – 2023
  2. Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  3. Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Zgodnie z umową nr 1/2022 zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Skała, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 59 368,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem zł 00/100). Gmina Skała przeznaczyła na realizację ww. zadania: 30 632,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści dwa zł. 00/100   ).

 Aktualny koszt realizacji programu „Posiłek w szkole w domu” w Gminie Skała w 2022 roku wynosi 90.000,00 zł.

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w § 9 umowy nr 1/2022 zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Skała, a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim.