REKRUTACJA DO PROJEKTU "GMINA SKAŁA SZANSĄ DLA WSZYSTKICH"

Projekt „Gmina Skała szansą dla wszystkich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0017/20

INFORMACJA O PROJEKCIE

NAZWA PROJEKTU: „Gmina Skała szansą dla wszystkich”

OKRES RELIACJI: 01.07.2021 – 30.06.2023

REALIZATOR PROJEKTU: Gmina Skała / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale.

 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy tj. od lipca 2021 roku do czerwca 2023 roku.

Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 44 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym na terenie Gminy Skała.

Wybór Grupy Docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2019 poprzez

analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów MGOPS Skała oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie gminy. Projekt zakłada większy udział

liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację kompleksowych działań z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz uczestników projektu, realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego – w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

Wybór Grupy Docelowej określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2019 poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów MGOPS w Skale oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie gminy Skała.

Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci, na aktywizowanym obszarze mężczyźni wymagają większego wsparcia systemu pomocy społecznej. Projekt zakłada udział co najmniej 10% osób z niepełnsprawnościami.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 699.250,00 zł.

 

WARTOŚĆ DOFINSNSOWANIA: 594.010.00, zł.

 

WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 105.240,00 zł.

 

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku realizacji projektu, rekrutacja będzie otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie przy założeniu iż w pierwszych lista potencjalnych uczestników tworzona jest w pieszych 2 miesiącach każdego roku - zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu nastąpi zamknięcie listy zgłoszeń osób chętnych do udziału w projekcie oraz ustalenie listy rankingowej i rezerwowej na podstawie liczby uzyskanych punktów . Spośród zgłoszonych osób w III kwartale 2021 roku zostaną wybrane co najmniej 22 osoby zgodnie z kryteriami i punktacją określoną poniżej, w roku 2022 I kwartał planujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 44 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, tel.:  12 445 95 79.