Rekrutacja do Klubr Senor + w Barbarce

REKRUTACJA do Klubu SENIOR + w Barbarce

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale ogłasza nabór uczestników do Klubu SENIOR +  z siedzibą w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Barbarka 16, 32-046 Minoga

JEŚLI:

 • jesteś osobą nieaktywną zawodowo,
 • jesteś mieszkańcem Gminy Skała, głównie z terenu wsi Barbarka, Poręba Laskowska i Gołyszyn w wieku 60+,
 • chcesz wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym towarzystwie,
 • chcesz rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności,
 • chcesz pomóc sobie i innym

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu SENIOR + w Barbarce !!!

W Klubie realizowane będą zajęcia:
Kulturalne - czyli coś dla ducha.
Rekreacyjne - czyli coś dla przyjemności.
Ruchowe - czyli coś dla ciała.
Edukacyjne - czyli coś dla umysłu.
Kulinarne - czyli coś dla smaku.
Rękodzielnicze - czyli coś dla kreatywności.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.

Weź udział w rekrutacji!!!

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu SENIOR + w Barbarce należy:

 1. Wypełnić deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami dostępną na stronie internetowej www.skala.naszops.pl bądź w siedzibie Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale ul. ul. Szkolna 4, 32-043 Skała.
 2. Złożyć dokumenty rekrutacyjne w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale ul. Szkolna 4, 32-043 Skała (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00).

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 25 uczestników Klubu SENIOR +.

Pierwszeństwo udziału w Klubie SENIOR + w Barbarce ma kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniają wymogi a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach naboru.

Szczegółowych informacji dotyczących Klubu SENIOR + w Barbarce można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale przy ul. Szkolnej 4,
32-043 Skała, pod numerem telefonu 12/389-14-37 oraz na stronie internetowej MGOPS w Skale
www.skala.naszops.pl

Zasady naboru i uczestnictwa w Klubie SENIOR + w Barbarce są zgodnie z Regulaminem Klubu SENIOR + w Barbarce.

Regulamin Klubu SENIOR+ w Barbarce.

W chwili obecnej ze względu na  zagrożenie epidemiologiczne związane z chorobą zakaźną COVID – 19 prowadzony jest nabór uczestników, zajęcia rozpoczną się z chwilą ogłoszenia o zniesieniu ograniczeń w kontaktach.

ZAPRASZAMY!!!

Do pobrania:

 1. Deklaracja uczestnictwa w Klubie SENIOR + w Barbarce,
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania,
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. określanego terminem RODO oraz z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 4. Zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.),
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych, jeżeli senior/seniorka chce w nich uczestniczyć,
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika/uczestniczki Klubu Senior+,

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 oraz środków Gminy Skała.

ZAŁĄCZNIKI