Zespół Interdyscyplinarny

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje gmina w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r nr 180 poz.1493, ze zmianami), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2010 roku do zadań własnych gminy włączono tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych.

Gmina poprzez Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Art. 9a ust. 15 cytowanej ustawy obliguje Radę Miasta i Gminy do podjęcia uchwały określającej tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy i działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem, a instytucjami tj. jednostką organizacyjną pomocy społecznej, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, policją, oświatą, ochroną zdrowia, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kurator sądowy, asystent rodziny.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, których działania mają na celu rozwiązywanie w indywidualnych przypadkach problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Przedstawiciele grup roboczych spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną. Skład grupy roboczej jest odzwierciedleniem przedstawicieli instytucji, które są członkami Zespołu interdyscyplinarnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego składającego się z przedstawicieli różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pozwala na szybsze
i skuteczniejsze podejmowanie działań pomocowych ukierunkowanych na rzecz ofiar przemocy oraz środowisk zagrożonych przemocą.