Rodziny Wspierające

Aktualności, strona 5 z 76

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzono: 02.11.2022

,,Świadczenie w 2023 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiety i mężczyzn) , których ostatnim miejscem zameldowania jest Miasto i Gmin Skała''

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzono: 02.11.2022

,,Świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w noclegowni dla osób terenu Miasta i Gminy Skała w 2023 r. ''

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzono: 02.11.2022

,,Świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w ogrzewalni dla osób z terenu Miasta i Gminy Skała w 2023 r.''

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzono: 02.11.2022

,,Świadczenie w 2023 r. usług schronienia adla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn),  którym ostatnim miejscem zameldowania jest Miasto i Gmina Skała''

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Utworzono: 28.10.2022

Dyżur psychologa

Utworzono: 28.10.2022

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż w miesiącu listopadzie 2022 r. odbędzie się dyżur psychologa.

Dyżur Psychologa odbędzie się w dniach:

 •  3 listopad 2022 r.
 •  10 listopad 2022 r.
 •  15 listopad  2022 r.
 •  22 listopad 2022r
 •  29 listopad 2022 r.

 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

 

Dyżur terapeuty uzależnień i mediatora

Utworzono: 27.10.2022
 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż w miesiącu listopadzie 2022 r. w Punkcie Informacji, Wsparcia Rodzin i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą  odbędzie się dyżur Psychoterapeuty uzależnień oraz Mediatora.

 

Dyżur Psychoterapeuty  uzależnień odbędzie się w dniach:

 • 08 listopad 2022 r., w godzinach 16:00- 19:00
 • 15 listopad 2022 r., w godzinach 16:00- 19:00

Dyżur Mediatora odbędzie się w dniu:

 • 22 listopad 2022 r. w godzinach 16:00- 19:00

 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale.

Kontakt z pracownikiem socjalnym możliwy pod nr telefonu (12) 445-95-79  celem uzgodnienia indywidualnej godziny porady.

Forum Asystentów Rodziny

Utworzono: 25.10.2022

Dnia 24 października 2022 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale odbyło się po raz pierwszy Forum Asystentów Rodziny. W spotkaniu uczestniczyli asystenci rodziny z powiatu krakowskiego. Specjalnym gościem była Pani Magdalena Sabik (pedagog specjalny, trener Szkoły Rodziców i Wychowawców, terapeuta TSR), która przeprowadziła szkolenie dla uczestników spotkania.

Ze względu na trudny charakter pracy, spotkania asystentów rodziny są ważnym źródłem inspiracji. Uczestnicy mają możliwość wymiany informacji, przydatnej im w wykonywaniu codziennej pracy. Mają również możliwość utwierdzić się w przekonaniu, że to, co robią, jest dobre, lub dostrzec czynności niezgodne z założeniami i wartościami asystentury i je skorygować w dalszym działaniu. Poszerzają wachlarz metod i narzędzi. Często się zdarza, że po powrocie dzielą się w swoim miejscu pracy informacjami z innymi asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi, przełożonym. Zdobywają nowe znajomości, co jest bardzo cenne dla asystentów rodziny pracujących w małych gminach, gdyż w trudnych sytuacjach mogą się skonsultować.

Przestrzeń do debaty na temat roli i zadań danego zawodu jest jednym z czynników służących jego profesjonalizacji i tworzeniu się tożsamości zawodowej. Możliwość wymiany doświadczeń i uzyskania wsparcia informacyjnego i emocjonalnego jest szczególnie ważna w przypadku zawodów pomocowych, gdzie bezpośrednie działanie z rodziną wywołuje wiele dylematów, szczególnie wtedy, gdy dzieci wychowywane są przez rodziców, których zachowanie niejednokrotnie nie sprzyja ich prawidłowemu rozwojowi, a nawet zagraża
bezpieczeństwu dzieci.

Akcja zima w Gminie Skała- Nie bądź obojętny- REAGUJ!

Utworzono: 20.10.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, podobnie, jak w latach ubiegłych, podejmuje działania mające na celu monitorowanie sytuacji osób zagrożonych w związku z nadchodzącym okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami. W szczególności działania te ukierunkowane są na objęcie wsparciem osób bezdomnych nie korzystających ze wsparcia tutejszego Ośrodka oraz przebywających w miejscach, w których osoby te narażone są na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur. Pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale również przygotowują się do nadchodzącej zimy. W tym trudnym okresie starają się przychodzić z pomocą szczególnie osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, rodzinom o najniższych dochodach czy osobom niezaradnym życiowo. Wzmacniają swoje działania w celu dotarcia również do osób zagrożonych utratą zdrowia lub życia z powodu niskich temperatur. Już od września wdrażana jest pomoc o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Osoby o najniższych dochodach mają przyznawane zasiłki celowe na opał oraz dofinansowania do zakupu leków. Z form niepieniężnych w ramach realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na terenie Gminy Skała na lata 2019 – 2023, przyznaje się pomoc w formie wyżywienia, w tym gorącego posiłku dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych realizowaną w stołówkach szkolnych, gorącego posiłku realizowanego dla osób, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić.
Dla osób, które z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Pracownicy socjalni wizytują środowiska osób samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, rodzin posiadających na utrzymaniu dzieci a także niezaradnych życiowo, w celu rozpoznania ich sytuacji życiowej i potrzeb związanych ze zbliżającą się zimą  monitorując środowiska osób i rodzin szczególnie narażonych na niskie temperatury.
Wszelkie działania pracowników socjalnych związane ze zbliżającym się okresem zimowym realizowane są w sposób priorytetowy. Pracownicy natychmiast reagują na zgłoszenia instytucji i osób prywatnych o osobach zagrożonych.

 

TELEFONY KONTAKTOWE

 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale tel. 12/ 445-95-79 lub 531-587-261
 • Komisariat Policji w Skale tel. 47/ 834-61-50
 • Bezpłatny telefon alarmowy 112
 • Pogotowie 999

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzono: 13.10.2022

,,Zakup i dostawa kserokopiarki marki Konica Minolta bizhub C250i''