Rodziny Wspierające

Aktualności, strona 2 z 76

Rodziny Wspierające

Utworzono: 30.01.2023

INFORMACJA DLA RODZIN CHĘTNYCH WSPIERAĆ I POMAGAĆ RODZINOM,

KTÓRE PRZEŻYWAJĄ TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

 

Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447). Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zachęcamy rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

  • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
  • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
  • pomocą dzieciom w nauce,
  • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
  • udzielaniu rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina, która:

  • ma stałe źródło utrzymania,
  • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
  • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
  • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Skale.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności. Prosimy o składanie pisemnych wniosków z umotywowaną chęcią pozostania rodziną wspierającą, osobiście lub pocztą na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, 32-045 Skała, ul. Szkolna 4.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. : 12 445 95 79

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Skała na lata 2023-2025 r.

Utworzono: 30.01.2023

Zgłoszenia do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa POPŻ Podprogram 2021 Plus

Utworzono: 30.01.2023

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale przypomina, że w związku z realizacją kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus, nadal istnieje możliwość zgłoszenia się do otrzymania pomocy żywnościowej.


Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej tj.:


• 1707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej
• 1 320,00 zł na osobę w rodzinie


Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (osobiście w siedzibie Ośrodka: ul. Szkolna 4) w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze których maksymalna wartość może wynieść ok 9,20 kg na osobę, w tym:
- powidła śliwkowe - 0,3 kg
- makaron jajeczny świderki - 2 kg
- mleko UHT - 2 l
- szynka wieprzowa mielona - 0,9 kg
- cukier biały - 2 kg
- olej rzepakowy - 2 l

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus,

można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale ul. Szkolna 4 lub  pod nr tel. 12 445 95 79

oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021

 

Dyżur telefoniczny ZUS 1 luty 2023 r.

Utworzono: 30.01.2023

Posiłek w szkole i w domu. Kryteria dochodowe w górę

Utworzono: 30.01.2023

 

Rada Ministrów przyjęła Uchwałę dot. zmian w programie Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. To przede wszystkim podniesienie kryterium dochodowego, co zapewni szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).
Dzięki temu pomoc w ramach programu Posiłek w szkole i w domu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:
•    1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
•    1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł).  
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Dodatek gazowy

Utworzono: 17.01.2023
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale informuję, iż wniosek o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT można składać do dnia 29.02.2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
 
Refundacja Podatku Vat przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca:
- wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
- jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
 
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa rozumie się:
- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 
Do wniosku o refundację podatku VAT Wnioskodawca załącza:
- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku
- dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 
Wnioski będzie można składać:
- W wersji elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP
- W formie papierowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skale ul. Szkolna 4, 32-043 Skała

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

Utworzono: 11.01.2023

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale informuje, iż od stycznia 2023 r. osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty, ZUS automatycznie wyda legitymacje w formie elektronicznej - mLegitymację. Nie wymaga to składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

mLegitymacja będzie dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

 

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami. 

 

Wniosek o tradycyjną legitymację

Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL).

 

Do czego służy mLegitymacja

Dzięki mLegitymacji można:

-  potwierdzić status, emeryta lub rencisty,

-  udowodnić prawo do świadczeń zdrowotnych,

-  skorzystać z ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżka do biletów).

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/mlegitymacja

Zaproszenie do składania wniosków do Programu Opieka Wytchnieniowa 2023 w formie całodobowej

Utworzono: 04.01.2023

                      

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale ogłasza nabór wniosków do udziału w Programie na rok 2023.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Gmina Skała planuje realizację „Opieki wytchnieniowej” w formie pobytu całodobowego.

Wnioski na wzorze zamieszczonym w załączniku prosimy składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale  w godzinach pracy Ośrodka.

Zaproszenie do składania wniosków oprzyznanie usług Asystenta osobistego Osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Utworzono: 04.01.2023

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej do dnia 20 stycznia 2023 roku. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale informuje, że Gmina Skała przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby...

Podziękowania dla Stowarzyszenia Małopolskie Kobiety oraz Pana Sławomira Kapała

Utworzono: 21.12.2022