Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pozostałe działania OPS

Czcionka:

 

 

Ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

 

Ustawie z dnia 19 października 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 

Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 

Ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 

Pozostałe działania podejmowane przez Ośrodek:

 

 

Nazwa projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich”

 

Krótki opis projektu:

Projekt realizowany będzie w okresie 36 miesięcy od lipca 2015 do czerwca 2018 roku.

Cel główny projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Skała.

Wybór Grupy Docelowej -określony został na podstawie diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2015 roku poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów MGOPS oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie gminy.

Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze oraz co najmniej 10% udział osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizacji aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, realizację pracy o charakterze socjalnym, realizację aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotamiw formie zlecenia zadania publicznego. Główny rezultat projektu – efektywność społeczno-zatrudnieniowa uczestników projektu - 56 % w wymiarze społecznym i 22% w wymiarze zatrudnieniowym.

 

 

Cel.

Aktywizacja społeczno-zawodowa 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Skaław okresie 36 miesięcy realizacji projektu w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych.

 

 

Przeprowadzona analiza przez pracowników socjalnych pozwala na precyzyjne określenie struktury Uczestników Projektu:66 osób (w tym co najmniej 37 kobiet)w tym 7osób niepełnoprawnych, w tym 5 zatrudnionych.

 

Rekrutacjaw ramach projektu prowadzona będzie w sposób ciągły od lipca 2015 roku do marca 2018 co możliwe jest dzięki indywidualnemu planowaniu działań realizowanych dla każdego UP projektu. UP będą rekrutowani przez pracowników socjalnych Beneficjenta w oparciu o Regulamin Rekrutacji, na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Beneficjanta i/lub informacji pozyskiwanych z innych instytucji – kwalifikowalność UP potwierdzona będzie oświadczeniem oraz dokumentami zewnętrznymi, w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie ZUS lub PCPR. Informacje o prowadzonej rekrutacji przekazywane będą przez pracowników Beneficjenta w różnych formach, przekazu ustnego, informacjach pisemnych zamieszczonych w siedzibie Beneficjenta, informacjach zamieszczanych na stronie internetowej Beneficjenta, informacjach przekazanych do innych podmiotów i instytucji zajmujących się tematyką pomocy społecznej na terenie realizowanego projektu. O kolejności przyjmowania do projektu decydować będą pracownicy socjalni na podstawie analizy sytuacji/problemów osób deklarujących chęć udziału w odniesieniu do możliwości realizowanego wsparcia w ramach projektu. Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów zgodnie z następująca punktacją: Niepełnosprawność 2pkt., pozostałe powody udzielenia pomocy określone w art.. 7 ustawy o pomocy społecznej -1pkt za każdy stwierdzony powód, płeć- kobieta – 1 pkt. Preferowany będzie udział kobiet poprzez dodanie dodatkowego punktu za płeć. Celem zapewnia udziału odpowiedniej liczby osób prowadzone będą z potencjalnymi uczestnikami rozmowy motywujące, utworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników do udziału w projekcie dobierane będą osoby z listy rezerwowej lub prowadzone będą nabory uzupełniające.

Klienci deklarują zainteresowanie udziałem w projekcie co zostało stwierdzone przez pracowników socjalnych poprzez konsultacje przeprowadzone wśród klientów. Przewidywana grupa uczestników projektu stanowi niewielką część spośród klientów korzystających ze wsparcia Beneficjenta.


 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny