Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Utworzono dnia 28.09.2017
Czcionka:

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Skała szansą dla wszystkich” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, z zakresu:

 

 1. Warsztat –„Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach”. Liczba osób – 16

Termin realizacji- 09-10.11.2017, ilość godzin - 16.

 

Zakres wsparcia – wyrażanie emocji. Kontrola negatywnych emocji – złość, gniew, wściekłość”- kształtowanie umiejętności odróżniania akceptowanych i nieakceptowanych społecznie sposobów wyrażania emocji/uczuć, uświadomienie, że „złe” emocje to nic nadzwyczajnego i że można sobie z nimi poradzić, poznanie sposobów radzenia sobie z takimi emocjami, jak złość, gniew czy wściekłość, uświadomienie prawa do wyrażania złości, poznanie bezpiecznych sposobów radzenia sobie ze złością.

 

 1. Warsztat „Radzenie sobie ze stresem”, Liczba osób – 17, Termin realizacji - 09-10.11.2017, ilość godzin – 16.

 

Zakres wsparcia - przybliżenie znaczenia słowa „stres”, zastanowienie się, dlaczego pewne sytuacje w naszym życiu są stresujące, pokazanie sposobów radzenia sobie ze stresem, zdefiniowanie, czym jest stres, odróżnienie stresu od innych stanów emocjonalnych, np. od złości czy zdenerwowania, pokazanie, jakie mogą być objawy stresu – fizjologiczne (czyli dotyczące naszego ciała), w sferze emocji, poprawności myślenia i zachowania, kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania w sytuacjach stresowych i analizowania swoich odczuć, omówienie czynników, które mogą powodować reakcję stresową w nowym środowisku.

 

 1. Warsztat –„ Asertywność”, Liczba osób – 17, Termin realizacji - 11,12 listopada 2017, ilość godzin – 16.

 

Zakres wsparcia - uświadomienie, czym jest postawa asertywna, wyodrębnienie zachowań: agresywnych, uległych i asertywnych, uświadomienie, w których sytuacjach nasze zachowanie wymaga zmiany, rozpoznanie własnych emocji w różnych sytuacjach.

 

 1. Trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Liczba osób - 16, Termin realizacji - 11,12 listopada, ilość godzin – 16.

 

Zakres wsparcia: trening polegający na doskonaleniu umiejętności przekazywania informacji, głównie o postawach interpersonalnych, w tym dominacji, życzliwości, przy wykorzystaniu mimiki, tonu głosu, gestów, postawy ciała i sposobu wykorzystywania przestrzeni osobiste, nauka inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz do zapoznania się uczestników zajęć z regułami konwersacji, publicznych wystąpień lub prowadzenia zebrań.

 

 

 1. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno - prawna.

 2. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Skała.

 3. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

 4. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.

 5. Zamawiający zapewnia transport na miejsce szkolenia z siedziby Zamawiającego

 6. Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych - Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie dla wszystkich grup.

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.

 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia

 

2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

 

3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:

 1. Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,

 2. Czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

 1. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.

 

4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 3. Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń,

 4. Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

 

5. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

 1. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

 

 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów,

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi szkoleniowej oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Od 1 do 5 przeprowadzonych szkoleń – 5 pkt

Powyżej 5 przeprowadzonych szkoleń – 10 pkt

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt.

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

 

 

6. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przed zawarciem umowy:

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,

 2. Oświadczenie wykonawcy o ilości przeprowadzonych szkoleń.

 3. Lista wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z opisem ich kwalifikacji - CV.

 4. Informacja cenowa – stawka za 1 godzinę brutto z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.

 

 

Informację dotyczącą stawki godzinowej brutto realizacji usługi (w tym stawka VAT) wraz z informację dotyczącą ilości grup dla których Wykonawca oferuje przeprowadzić szkolenia, pozostałe wymagane dokumenty oraz oświadczenia proszę przesłać na adres e-mail: mgopswskale@poczta.onet.pl lub osobiście w siedzibie MGOPS w Skale, ulica Szkolna 4 32-043 Skała, do dnia 06.10.2017r. do godz. 9.00.

 

 

 

 


 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny