Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Utworzono dnia 27.09.2017
Czcionka:

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

I. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja indywidualnych treningów.

 

Szczegółowy zakres usługi obejmuje przeprowadzenie zajęć z tematyki:

 

Indywidualny Trening umiejętności interpersonalnych

Liczba godzin – 64 godzin

Zakres wsparcia: zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach, zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, nawiązywanie i podtrzymywanie konwersacji, rozpoznawanie formy komunikacji pozawerbalnej, dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie własnych oraz cudzych uczuć, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

Indywidualny trening budowania relacji

Liczba godzin – 63 godzin

Zakres wsparcia - Trening budowania relacji tematycznie zawiera w sobie następujące elementy: stworzenie „mapy” osób bliskich, w tym rodziny, przyjaciół i innych ważnych osób ,trenowanie zachowań asertywnych dt. nawiązywania, podtrzymywania relacji z bliskimi, rozwiązywania konfliktów, zebranie wiedzy o ważnych uroczystościach rodziny i trenowanie aktywnego celebrowania tych okazji, analiza ról rodzinnych w tym własnej roli w życiu pozostałych osób w rodzinie

Indywidualnym trening kształtowania empatii

Liczba godzin – 56

Zakres wsparcia – zwiększenie umiejętności w zakresie rozpoznawania emocji zarówno swoich jak i innych osób. Elementy treningu: co słyszymy i myślimy ale też, z tego, co czujemy i widzi, Poszerzenie wiedzy na temat aktywnych technik dostrajania się do drugiej osoby, Zwiększenie kompetencji z zakresu budowania sojuszu z drugim człowiekiem, a w konsekwencji możliwość zwiększenia własnej skuteczności.

Indywidualny umiejętności spędzania wolnego czasu

Liczba godzin – 32

Zakres - Trening ten polega głownie na umożliwieniu uczestnikom rozrywki i rekreacji, a także na poszukiwaniu i rozwijaniu ich zainteresowań. Terapeuci zwracają uwagę uczestnikom na prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych: kinie, teatrze, kawiarni. Umiejętność zagospodarowania czasu wolnego to także zachęcanie do zainteresowania literatur w tym: czytanie, recytowanie, pisanie wierszy (biblioterapia).

Indywidualny trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Liczba godzin – 81

Zakres wsparcia - Celem szko­le­nia jest nabycie przez uczest­ni­ków umie­jęt­no­ści wła­ści­we­go re­ago­wa­nia na krytykę; za­po­zna­nie uczest­ni­ków z rolą i spo­so­ba­mi za­sto­so­wa­nia in­for­ma­cji zwrotnej; zdobycie umie­jęt­no­ści dy­so­cja­cji w sy­tu­acjach trudnych; poznanie i nabycie umie­jęt­no­ści sto­so­wa­nia technik bu­do­wa­nia dobrego stanu u siebie i innych; radzenie sobie w sy­tu­acjach emo­cjo­nal­nie trudnych w sposób pro­fe­sjo­nal­ny, budujący po­zy­tyw­ny wi­ze­ru­nku

 

Indywidualny trening „asertywności”

Liczba godzin – 54

Zakres wsparcia - Nauka zachowań obejmuje m.in. umiejętność odmawiania, wyrażania próśb i oczekiwań, przyjmowania i wyrażania krytyki, wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych, obrony własnych przekonań, prezentowania siebie w pozytywny sposób. Uczestnicy mają możliwość pracować nad przekształcaniem własnych nieefektywnych zachowań w kierunku bardziej korzystnym dla siebie i swoich relacji z innymi.


 

II. Warunki współpracy:

 1. Umowa cywilno - prawna.

 2. Termin realizacji: od października do grudnia 2017, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 3. Łączna ilość godzin treningów: 350 – godzina warsztatów wynosi 45 minut.

 4. Miejsce realizacji treningów: siedziba Zamawiającego.

 5. Forma realizacji: spotkania indywidualne.

 6. Wykonawca musi zapewnić realizację całości zamówienia - nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.


 

Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. Dysponuje osobą, która łącznie spełnia następujące warunki:

- posiada wykształcenie psychologa,

- posiada doświadczenie w realizacji treningów w formach indywidualnych,

 

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 2. Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia oraz dokumentów załączonych do oferty.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

 1. cena usługi brutto - 60 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 60

 

 1. doświadczenie osoby wskazanej do realizacji treningów – 40% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 40


 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:


 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 60 = liczba uzyskanych punktów,

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie osoby wskazanej do realizacji treningów”.

 

Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji treningu oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Od 1 do 10 godzin przeprowadzonych treningów - 2 pkt

Powyżej 10 do 20 godzin przeprowadzonych treningów – 10 pkt

Powyżej 20 do 50 godzin przeprowadzonych treningów – 30 pkt

Powyżej 50 godzin przeprowadzonych treningów – 40 pkt.

 

Punkty się nie sumują. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 40 pkt.

 

W przypadku wskazania kilku osób do realizacji przedmiotu usługi, do oceny kryterium doświadczenia, będzie brane doświadczenie osoby posiadającej najniższe doświadczenie z pośród wskazanych.

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

V. Dokumenty które będą wymagane przez zamawiającego przed zawarciem umowy:

 1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt III,

 2. Oświadczenie dotyczące ilości godzin przeprowadzonych treningów.

 3. Lista wykładowców biorących udział w realizacji treningu, wraz z opisem ich kwalifikacji - CV.

 4. Informacja cenowa – stawka za 1 godzinę brutto z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.


 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

Informację dotyczącą stawki godzinowej brutto realizacji usługi (w tym stawka VAT) oraz pozostałe wymagane dokumenty oraz oświadczenia proszę przesłać na adres e-mail: mgopswskale@poczta.onet.pl lub osobiście w siedzibie MGOPS w Skale, ulica Szkolna 4 32-043 Skała, do dnia 06.10.2017r. do godz. 9.00..

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VII. Powiązania kapitałowe

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 134 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ/IP. Zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.6 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

 

 

VIII. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.


 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny