Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Utworzono dnia 21.07.2017
Czcionka:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0004/15

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

 

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologicznedla - klientów MGOPS - w wymiarze maksymalnie147godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

 1. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie gminy Skała.
 2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
 3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

 

II. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od sierpnia 2017 do dnia 30.09.2017

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji poradnictwa psychologicznego.
 2. Wymagane doświadczenie w realizacji poradnictwa psychologicznego na rzecz klientów pomocy społecznej.

 

Dla potrzeby oceny spełnienia kryterium doświadczenia wykonawcy, Zamawiający uzna że wykazana usługa spełnia swoim zakresem wymogi Zamawiającego jeśli:

 1. z przedłożonych informacji jednoznacznie wynikać będzie iż zakres usługi odpowiada wymaganiom określonym w pkt.2.

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 1. cena usługi brutto - 80 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 80

 

 1. doświadczenie osoby wskazanej do realizacji wsparcia– 20% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 20

 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 80 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie osoby wskazanej do realizacji wsparcia”.

 

Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji wsparcia oceniane będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

Od 1 do 50godzin przeprowadzonego indywidualnego poradnictwa psychologicznego - 10 pkt

Powyżej 50 godzin przeprowadzonego indywidualnego poradnictwa psychologicznego-20 pkt.

 

W przypadku kilku osób wskazanych do realizacji wsparcia do oceny doświadczenia przyjęte  będzie doświadczenie osoby posiadającej najmniejsze doświadczenie.

 

Punkty się nie sumują. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 20 pkt.

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres e-mail: mgopswskale@poczta.onet.pllub osobiście w siedzibie MGOPS w Skale, ulica Szkolna 4 32-043 Skała, do dnia 31.07.2016r. do godz. 9.00.

 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

 

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny