Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

Utworzono dnia 27.04.2017
Czcionka:

Skała27.04.2017

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 90 osób w tym 45 uczestników projektu, 39 dzieci, 2 pracowników socjalnych oraz 4 trenerów w terminie 04-07.05.2017.

 

Usługa obejmuje:

Pobyt w terminie: 04.05.20167 - 07.05.2017dla maksymalnie 90 osób.

 1. Śniadanie w dniu 04.05.17 dla maksymalnie 51 osób dorosłych
 2. Śniadanie w dniu 04.05.17 dla maksymalnie 39 dzieci
 3. Nocleg wraz ze śniadaniem w dniach 04.05.06.05.17 dla maksymalnie 51 osób dorosłych
 4. Nocleg wraz ze śniadaniem w dniu 04,05,06.05.17 dla maksymalnie 39dzieci
 5. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 04,05,06,07.05.17 dla maksymalnie 51 osób
 6. Obiad (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój) w dniach 04,05,06,07.05.17 dla maksymalnie 39dzieci
 7. Przerwa kawowa (ciastka, kawa, napoje, soki, woda mineralna) w dniach 04,05,06,07.05.17dla maksymalnie 51 osób,
 8. Przerwa ciasteczkowa ( ciasteczka, napoje, soki, woda mineralna, owoce ) w dniach 04,05,06,07.05.17dla maksymalnie 39 dzieci,
 9. Kolacja grillowa w dniach04,06.05.17 dla maksymalnie 51 osób dorosłych,
 10. Kolacja grillowa w dniach04,06.05.17 dla maksymalnie 39dzieci,
 11. Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniu 05.05.17 dla maksymalnie 51 osób dorosłych,
 12. Kolacja w formie szwedzkiego stołu w dniu 05.05.17 dla maksymalnie 39 dzieci,
 13. Wynajem Sal szkoleniowych w dniach 04,05,06,07.05.17 - 4 sale dla maksymalnie 12 osób.
 14. Basen z ratownikiem w dniach: 04,05,06,07.05.17 dla maksymalnie 90 osób - 1 godzina na osobę dziennie.
 15. Animator dla dzieci (co najmniej trzy osoby)w dniach 04,05,06,07.05.17 dla maksymalnie 39 dzieci każdego dnia.

 

 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

oraz na stronie www.bip.malopolska.pl/umigskala

 

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

...

 1. Invest4Elite Sp. z o.o. Ośrodek: Centrum Biznesowe Bochnia, ul. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia, wpłynęło 20.04.2017.
 2. Ośrodek Wypoczynkowy „LIMBA” Poronin, wpłynęło 20.04.2017.
 3. Polskie Tatry S.A. ul. Droga do Białego 7, Zakopane, wpłynęło 24.04.2017 godzina 8.19
 4. Up Hotel Sp. z o.o. Hotel Olivia Medical Spa Skomielna Czarna 488, wpłynęło 21.04.2017.

 

 

 1. Informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 8, przez wykonawców.

 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania warunku określonego w pkt 8 . Warunek ten dotyczy zamówień publicznych, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielanych przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp. Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp.

 

 

 1. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane.

 

 1. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty z zapewnioną opieką ratownika wodnego udostępniony na potrzeby realizacji usługi,
 2. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 osobowych,
 3. Ośrodek dysponuje 4 salami szkoleniowymi udostępnionymi na potrzeby realizacji usługi,
 4. Zarówno pokoje jak i sale szkoleniowe udostępnione na potrzeby realizacji usługi znajdują się w jednym budynku,
 5. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony jest w łazienkę.
 6. Ośrodek zapewnia usługę animatora dla dzieci realizowaną co najmniej przez tzy osoby jednocześnie posiadające kwalifikacje do opieki nad dziećmi w okresie realizacji usługi w dniach 04,05,06,07.05.17 w godzinach 9.00 – 17.00 każdego dnia.
 7. Wszystkie pomieszczenia potrzebne do realizacji usługi dostępne będą w dniach 04.05.2017 od godziny 9.00 do 07.05.2017 do godziny 17.00.
 8. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Skała, 32-043 Skała.

 

Ocena spełnienia warunków.

 

Oświadczenia zawarte w formularzu oferty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców.

 

 

 1. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

 1. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

 

 1. odległość od miejscowości Skała – 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów= 10

 

Cena usługi brutto: (Cmin / C of. licz.) x *90 = liczba uzyskanych punktów,                

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Punkty za kryterium „odległość od miejscowości Skała” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawieoświadczenia Wykonawcy.

 

„Odległość od miejscowości Skała”weryfikacja na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, oceniana będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 

Do 100 kilometrów od miejscowości Skała – 10 pkt.

Powyżej 100 kilometrów od miejscowości Skała  - 0 pkt.

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt.

 

Końcowy wyniki zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:

 1. Invest4Elite Sp. z o.o. Ośrodek: Centrum Biznesowe Bochnia, ul. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia, 72,56 + 10 = 82,56 pkt.
 2. Ośrodek Wypoczynkowy „LIMBA” Poronin, 90 + 0 = 90 pkt.
 3. Polskie Tatry S.A. ul. Droga do Białego 7, Zakopane, 88,72 + 0 = 88,72 pkt
 4. Up Hotel Sp. z o.o. Hotel Olivia Medical Spa Skomielna Czarna 488, 62,49 + 10 = 72,49 pkt.

 

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta firmy: Ośrodek Wypoczynkowy „LIMBA”, oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

Protokół sporządzono w dniu 27.04.2017

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny